School

Pittige Plus Torens

Plusleerlingen In elke klas zitten snelle leerlingen, ook op onze school. Deze kinderen hebben vaak minder instructie nodig, hebben minder tijd nodig om nieuwe dingen te leren en halen vaak hoge scores. Maar ook zij moeten leren om zich in te spannen om te leren, door te zetten en te leren van hun eigen fouten. Zij krijgen in hun eigen groep onder meer verrijkingsopdrachten om op hun eigen niveau uitgedaagd te worden. Uit de groepen 5 t/m 8 werken meerdere kinderen aan deze plusactiviteiten onder begeleiding van Marian te Borg, onderwijsassistent Passend onderwijs. Tijd voor deelname aan deze Plusgroep wordt vrijgemaakt door te compacten: een deel van de inoefen- en herhalingsleerstof van het reguliere programma wordt voor hen geschrapt. Welke kinderen hiervoor in aanmerking komen wordt bepaald in overleg met de eigen leerkracht en de intern begeleider bovenbouw. Pittige Plus Torens (PPT) Pittige Plus Torens is een werkwijze met verrijkingsmateriaal, vooral bedoeld voor groep 4 t/m 8. Deze bevat “peper” projecten: pittige tot zeer pittige projecten met voor elk wat wils. De kinderen ontwikkelen hiermee het analytisch denken, het creatieve denken en het praktische denken. Bij elk project worden vaardigheden geoefend als: samenwerken, overleggen, beargumenteren, onderzoeken, zichzelf verdiepen, keuzes maken, ontwerpen, plannen, drie dimensionaal uitwerken, presenteren, zelfreflectie, etc. In de Pittige Plus Torens-kast zitten rode en gele pepermapjes, gele toolboxen, groene peperboxen en allerlei aanvullende materialen. Aan de kleur en het aantal pepers is te zien hoe moeilijk een project is. De rode pepers zijn het meest pittig. Elk project bevat een duidelijk stappenplan met regelmatige begeleidingsmomenten. De uitwerking en het resultaat staan van tevoren niet vast. Voorbeelden: Ontwerp de auto van de toekomst, Maak een stop-motionfilm. Voor sommige pluskinderen zullen deze projecten te hoog gegrepen zijn. Bij de gele pepers wordt meer uitgelegd en kunnen kinderen zelf aan de slag volgens een stappenplan. Voorbeelden: Doe een interview, Een film bewerken, Een brochure maken. In de groene peperboxen zit materiaal met uitlegwaaiers voor opdrachten, die vooraf wat meer vastliggen. De onderwerpen variëren van techniek tot creativiteit en taal. Voorbeelden: Mandala’s maken, Sensoren en alarm, Kristallen maken, Een brug van spaghetti, Maak een 4-talenkwartet. Deze projecten zijn geschikt voor alle plusleerlingen. Na een start met 1 groene peper kunnen kinderen, afhankelijk van de ervaringen en hun niveau, steeds moeilijker groene pepers kiezen en wellicht daarna op gele of rode pepers overstappen. Voor enkele kinderen blijven de groene pepers meer dan genoeg uitdaging bieden. Peperprojecten Een project wordt gestart met een aftrapgesprek waarin de kinderen samen met juf Marian de afspraken op het aftrapformulier noteren. Het stappenplan van het project wordt samen bekeken. We spreken af wanneer we weer overleg hebben, wanneer het af moet zijn en waarop het kind beoordeeld zal worden. Op een aftekenlijst noteert elk kind na de les waaraan hij/zij de volgende keer verder gaat werken, eventueel in overleg met juf Marian. Een project wordt afgesloten met een presentatie. De beoordeling van de peperprojecten wordt genoteerd en persoonlijke leerdoelen worden besproken. Bij elk rapport ontvangen deze leerlingen een apart plusrapport. Dit om aan te geven dat we hun inzet voor dit moetwerk belangrijk vinden. Ouders van kinderen uit de Plusgroep kunnen in november en februari intekenen voor een voortgangsgesprek of rapportgesprek met juf Marian. In hun verrijkingsmap worden alle projecten verzameld. De kinderen werken zelfstandig alleen of in een klein groepje aan een project, in de eigen klas of onder begeleiding van juf Marian in de Plusgroep. Op de site van Pittige Plus Torens kunnen ze achtergrondinformatie over hun project opzoeken. Ook kunnen ze bij de peperprojecten van kinderen van andere groepen een kijkje nemen of hulp bieden en vragen stellen aan medeleerlingen. Zo ontstaan er ook groepjes van kinderen uit verschillende klassen. Bij de aanvang van elk schooljaar organiseren wij voor ouders van kinderen uit de Plusgroep een informatieavond. Meer informatie: http://creativekidsconcepts.com/pittigeplustorens/ 

Trots op onze school

Wat vindt u belangrijk als u voor uw kind(eren) een basisschool zoekt? Dat de school een kinderopvang heeft en op loopafstand ligt?  Of dat het onderwijs goed is? Wij zijn er trots op dat we het allebei kunnen bieden. Al sinds 1958 is onze school actief. Samen met Korein Kinderplein vormen wij SPIL-centrum Burghplan. Samen bieden we kinderen van nul tot dertien jaar alle kansen om zich te ontwikkelen, in een prettige en veilige omgeving. Een zogenaamde ‘sluitende aanpak’. Kinderen voelen zich lekker op SPIL-centrum Burghplan en de ouders zijn bijzonder tevreden. Dat vertaalt zich in het aantal leerlingen. De verwachting was dat de school zou krimpen, maar het aantal leerlingen is de afgelopen jaren juist gegroeid. Ouders kiezen bewust voor SPIL-centrum Burghplan, vanwege het mooie gebouw, de rust en de sfeer maar zeker ook de goede leerresultaten. De cito-scores van basisschool Beppino Sarto liggen bijvoorbeeld nu al vijf jaar op rij boven het landelijk gemiddelde. Soepele overgang Met Korein heeft het SPIL-centrum een goede partij in huis voor dagopvang, naschoolse opvang en peuterwerk. Korein werkt in de peutergroepen met een methode die basisschool Beppino Sarto in groep 1 en 2 gebruikt. Daardoor verloopt de overgang van de peuteropvang naar de basisschool heel soepel. De pedagogisch medewerkers van Korein overleggen ook met de leerkrachten van de basisschool, zodat de laatsten al op de hoogte zijn van wat kinderen kennen en kunnen als ze instromen in groep 1. Continu rooster Basisschool Beppino Sarto werkt met een zogenaamd continurooster. Iedere dag hebben de leerlingen les van half negen tot half drie, dus ook op woensdag en vrijdag. Volgens de directeur is een continurooster ideaal voor huishoudens waarbij beide partners werken. Bovendien heeft de school het overblijven in eigen beheer; teamleden houden toezicht tijdens de middagpauze. Dat zorgt voor rust. Een ander pluspunt is de eigen bibliotheek, met een uitgebreide collectie met leuke en leerzame boeken. Daardoor krijgen kinderen lol in het lezen. Verder profileert de school zich met techniekonderwijs. Logisch, want de technieksector in de regio Eindhoven schreeuwt om talent. Actieve ouders Dat Beppino Sarto een goede afspiegeling is van de buurt, is mede te danken aan ouders: de bijzonder actieve medezeggenschapsraad en de hulpouders van verschillende werkgroepen. Maar misschien nog wel de beste reclame kwam van de Onderwijsinspectie. De inspecteur strooit zelden met complimentjes, maar was heel positief over ons onderwijs. De ouders zijn enthousiast. Het is dus helemaal niet zo raar dat de school gestaag groeit.   U kiest natuurlijk de basisschool die het best bij u en uw kind past. Een  echt beeld van een school krijgt u pas na een bezoek. Kom daarom vooral eens langs, een gesprek en een rondleiding zijn altijd mogelijk.   Trots op onze school Heeft u een afspraak gemaakt? Lees dan nog wat ons tot trotse school maakt Gouden regels Veiligheid (fysiek, mentaal), openheid en sfeer - respect, welbevinden, open communicatie en structuur Doelgericht, opbrengstgericht, planmatig werken en differentiatie Doorgaande lijn van groep 1 t/m 8: m.b.t. het leerstofaanbod, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de zelfstandigheidsbevordering en de afstemming met peuterwerk (vroeg- en voorschoolse educatie ofwel VVE) en kinderopvang Ouderbetrokkenheid: in de medezeggenschapsraad (MR), werkgroepen, het ouderinitiatief, boek-uitleen, Veilig Leren Lezen thuis, huiswerkbegeleiding, inloopochtenden, themabijeenkomsten, thema-afsluitingen, etc. Blijven ontwikkelen: individuele scholing en teamscholing op sociaal-emotioneel, pedagogisch en didactisch gebied Lees er meer over in de schoolgids ​Trots op ons team Onze medewerkers van jong tot oud brengen elke dag het beste van zichzelf mee naar school. ​Maak kennis met ons team elders op de website. ​Trots op onze leerlingen​ Onze school heeft de leukste, liefste, sociaalste en leergierigste leerlingen van de wereld! Wat zij vinden van de school leest u ook op onze website. Trots op de schakelklas  Sinds schooljaar 2007-2008 heeft onze school een schakelklas. De schakelklas is bedoeld voor kinderen die een achterstand hebben op het gebied van taal en waarvan we verwachten dat zij met extra ondersteuning (in de schakelklas) deze achterstand versneld kunnen inlopen.  Trots op de huiswerkklas  Voor de groepen 4, 5, 6, 7 en 8 bestaat de mogelijkheid om op donderdag na schooltijd, van 14.30 uur - 15.15 uur op school het opgegeven huiswerk te maken. Dit gebeurt onder begeleiding van een leerkracht.