Schooldocumenten

Basisschool Beppino Sarto is voortdurend in ontwikkeling. Elk schooljaar werkt het team hard aan de kwaliteit van het onderwijs. Veel wordt vastgelegd in de schoolgids, het schoolplan en andere documenten. De schoolgids kunt u downloaden van de website en het schoolplan ligt ter inzage bij de directeur. Voor meer informatie kunt u ook onderstaande documenten raadplegen.
 

Ondersteuningsprofiel

Bij de toelating van leerlingen op school, is het belangrijk of de school het onderwijs en de bijbehorende ondersteuning kan bieden waaraan de leerling behoefte heeft. Welke ondersteuning basisschool Beppino Sarto kan bieden, is vastgelegd in het ondersteuningsprofiel. Dit document is opgesteld door het team: directie, interne begeleiders/zorgcoördinator, leerkrachten en eventueel andere medewerkers. De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht bij de vaststelling.

Het volledige ondersteuningsprofiel is HIER te lezen.
 

Gedragscode

Onze school heeft een gedragscode. Elke ouder die zijn of haar kind inschrijft, tekent ook voor de regels die hierin zijn opgenomen. De medezeggenschapsraad van onze school actualiseert de gedragscode ieder schooljaar.
Doel van de gedragscode is:
  • Het scheppen van een goed pedagogisch klimaat, waarbinnen alle betrokkenen zich prettig en veilig voelen
  • Het bijdragen aan preventie van machtsmisbruik in ruime zin
  • Het bevorderen van veiligheids-, gezondheids- en welzijnsaspecten voor alle betrokkenen, kinderen, ouders en teamleden
De volledige gedragscode is HIER te lezen.
Het anti pestprotocol is HIER te lezen.
 

Koerskaart

De koerskaart laat zien hoe de school zich ontwikkelt ten opzichte van de maatschappelijke opdracht en drie strategische focuspunten van SKPO van 2020-2024: kansrijk onderwijs voor al onze leerlingen (de opdracht), uitdagend en innovatief onderwijs, wereldburgerschap en duurzaamheid (de focuspunten).

De koerskaart is HIER te lezen.
 

Cultuurbeleidsplan


De vakken lezen, taal en rekenen zijn belangrijke vakken, maar niet de enige vakken op onze school. Wij willen ook een fundamentele bijdrage leveren aan de culturele ontwikkeling van de kinderen. Elke groep neemt deel aan diverse activiteiten, die  bijvoorbeeld vanuit Cultuur Station worden georganiseerd in samenwerking met het CKE, Van Abbe, Dynamo, Glow, STRP en Cultuurbasis.

Wij doen mee met de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Dat heeft reeds geleid tot het implementeren van een doorlopende leerlijn "beeldende vorming" en "muziek". Nu wordt gewerkt aan een doorlopende leerlijn "drama".

De missie en visie op cultuureducatie staan verwoord in het cultuurbeleidsplan.
Het volledige cultuurbeleidsplan is HIER te lezen. 
 

Activiteitenplan verkeer

Onze school heeft het Brabants VerkeersveiligheidsLabel. Het Label is een bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. De leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn de wegen er naartoe zo verkeersveilig mogelijk.

Logo BrabantsVerkeersveiligheidsLabel

Het volledige activiteitenplan verkeer is HIER te lezen. 
 

Techniekplan

In kennisland Nederland en in onze Brainport-regio zijn wetenschap en techniek van (economisch) levensbelang. Op dit vlak zijn we afhankelijk van mensen die nieuwsgierig zijn en vragen (blijven) stellen. We hebben als school dan ook aandacht voor onderzoekend leren. Al vijf jaar neemt het techniekonderwijs een belangrijke plaats in binnen het leerstofaanbod op onze school.Onze techniekcoördinatoren zorgen voor de invulling van het vak techniek op onze school, de inrichting van het technieklokaal en het samenstellen van het rooster

Het volledige techniekplan is HIER te lezen.