Documenten en beleid

Basisschool Beppino Sarto is voortdurend in ontwikkeling. Elk schooljaar werkt het team hard aan de kwaliteit van het onderwijs. Veel wordt vastgelegd in de schoolgids, het schoolplan en andere documenten. De schoolgids kunt u downloaden van de website en het schoolplan ligt ter inzage bij de directeur. Voor meer informatie kunt u ook onderstaande documenten raadplegen.
 

Ondersteuningsprofiel

Bij de toelating van leerlingen op school, is het belangrijk of de school het onderwijs en de bijbehorende ondersteuning kan bieden waaraan de leerling behoefte heeft. Welke ondersteuning basisschool Beppino Sarto kan bieden, is vastgelegd in het ondersteuningsprofiel. Dit document is opgesteld door het team: directie, interne begeleiders/zorgcoördinator, leerkrachten en eventueel andere medewerkers. De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht bij de vaststelling.

Het volledige ondersteuningsprofiel is HIER te lezen.
 

Gedragscode

Onze school heeft een gedragscode. Elke ouder die zijn of haar kind inschrijft, tekent ook voor de regels die hierin zijn opgenomen. De medezeggenschapsraad van onze school actualiseert de gedragscode ieder schooljaar.
Doel van de gedragscode is:
  • Het scheppen van een goed pedagogisch klimaat, waarbinnen alle betrokkenen zich prettig en veilig voelen
  • Het bijdragen aan preventie van machtsmisbruik in ruime zin
  • Het bevorderen van veiligheids-, gezondheids- en welzijnsaspecten voor alle betrokkenen, kinderen, ouders en teamleden

De volledige gedragscode is HIER te lezen.
Het anti pestprotocol is HIER te lezen. 
 

Leesplan

Basisschool Beppino Sarto wil het lezen bevorderen. Dat is de aanleiding geweest om een leesplan op te stellen. Sinds mei 2013 hebben we op school een eigen bibliotheek in beheer. In samenwerking met de mediacoach ontplooien we activiteiten die het leesonderwijs stimuleren. Omdat de invloed van lezen op vele ontwikkelingsgebieden groot is, beperken we ons niet alleen tot leesonderwijs maar verbreden we het met activiteiten die het lezen aantrekkelijk maken. Het leesplan zorgt ervoor dat leesbevordering een structurele plek heeft in ons onderwijs.

In het leesplan leest u meer over de aanleiding en onze visie op lezen en het belang van leesbevordering. In het plan is het huidige leesonderwijs in kaart gebracht en is vastgesteld welke stappen er worden gezet om de leerlingen tot leesvaardige en gemotiveerde lezers te maken

Het volledige leesplan kunt u zo snel mogelijk op de website verwachten. 
Nieuws over lezen en over de bibliotheek vindt u onder OUDERS - bibliotheek.
 

Cultuurbeleidsplan

De vakken lezen, taal en rekenen zijn belangrijke vakken, maar niet de enige vakken op onze school. Wij willen ook een fundamentele bijdrage leveren aan de culturele ontwikkeling van de kinderen. Elke groep neemt deel aan diverse activiteiten, die  bijvoorbeeld vanuit Cultuur Station worden georganiseerd in samenwerking met het CKE, Van Abbe, Dynamo, Glow, STRP en Cultuurbasis.

Wij doen mee met de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Dat heeft reeds geleid tot het implementeren van een doorlopende leerlijn "beeldende vorming" en "muziek". Nu wordt gewerkt aan een doorlopende leerlijn "drama".

De missie en visie op cultuureducatie staan verwoord in het cultuurbeleidsplan.
Het volledige cultuurbeleidsplan is HIER te lezen. 
 

Activiteitenplan verkeer

Onze school heeft het Brabants VerkeersveiligheidsLabel. Het Label is een bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. De leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn de wegen er naartoe zo verkeersveilig mogelijk.

Logo BrabantsVerkeersveiligheidsLabel

Het volledige activiteitenplan verkeer is HIER te lezen.
Nieuws over activiteiten rondom het thema verkeer vindt u onder SPEERPUNTEN - VERKEER

 

Techniekplan

In kennisland Nederland en in onze Brainport-regio zijn wetenschap en techniek van (economisch) levensbelang. Op dit vlak zijn we afhankelijk van mensen die nieuwsgierig zijn en vragen (blijven) stellen. We hebben als school dan ook aandacht voor onderzoekend leren. Al vijf jaar neemt het techniekonderwijs een belangrijke plaats in binnen het leerstofaanbod op onze school.Onze techniekcoördinatoren zorgen voor de invulling van het vak techniek op onze school, de inrichting van het technieklokaal en het samenstellen van het rooster

Het volledige techniekplan is HIER te lezen.
Nieuws over activiteiten rondom het thema verkeer vindt u onder SPEERPUNTEN - TECHNIEK